30.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/2


Решение на Съда (пети състав) от 23 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Дело C-673/13 P) (1)

((Обжалване - Достъп до документи на институциите - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Околна среда - Орхуска конвенция - Регламент (ЕО) № 1367/2006 - Член 6, параграф 1 - Риск от засягане на търговските интереси на физическо или юридическо лице - Понятие „информация, отнасяща се до емисии в околната среда“ - Документи, свързани с процедурата по издаване на разрешение за активно вещество, съдържащо се в продукти за растителна защита - Активно вещество глифозат))

(2017/C 030/02)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver и L. Pignataro-Nolin)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателя: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (представители: M. Abenhaïm, адвокат, K. Nordlander, advokat и P. Harrison, solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (представители: D. Abrahams, barrister, R. Cana и E. Mullier, адвокати и A. Patsa, dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (представители: I. Antypas и D. Waelbroeck, адвокати и D. Slater, solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (представител: S. Pappas, dikigoros), Федерална република Германия (представители: T. Henze и A. Lippstreu)

Други страни в производството: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (представители: B.N. Kloostra и A. van den Biesen, advocaten)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Кралство Швеция (представители: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz и N. Otte Widgren)

Диспозитив

1)

Отменя решението на Общия съд на Европейския съюз от 8 октомври 2013 г., Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe/Комисия (T-545/11, EU:T:2013:523).

2)

Връща дело T-545/11 на Общия съд на Европейския съюз.

3)

Не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 71, 8.3.2014 г.