23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/3


Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal d'instance de Bordeaux — Франция) — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Дело C-650/13) (1)

((Преюдициално запитване - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 39 и 49 - Европейски парламент - Избори - Активно избирателно право - Гражданство на Европейския съюз - Обратно действие на наказателния закон, предвиждащ по-леко наказание - Национална правна уредба, която предвижда лишаване от активно избирателно право в случай на осъждане за извършено престъпление с присъда, влязла в сила преди 1 март 1994 г.))

(2015/C 389/03)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal d'instance de Bordeaux

Страни в главното производство

Жалбоподател: Thierry Delvigne

Ответници: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Диспозитив

Член 39, параграф 2 и член 49, параграф 1, последно изречение от Хартата на основните права на Европейския съюз следва да се тълкуват в смисъл, че допускат законодателството на държава членка като разглежданото в главното производство да изключва по силата на закона лицата, които, подобно на жалбоподателя в главното производство, са били осъдени за тежко престъпление с влязла в сила преди 1 март 1994 г. присъда, от кръга на лицата, които имат право да избират в изборите за Европейски парламент.


(1)  ОВ C 129, 28.4.2014 г.