15.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 198/3


Решение на Съда (четвърти състав) от 16 април 2015 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

(Съединени дела C-317/13 и C-679/13) (1)

((Жалба за отмяна - Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси - Подлагане на ново психоактивно вещество на контролни мерки - Определяне на правното основание - Правна уредба, приложима след влизането в сила на Договора от Лисабон - Преходни разпоредби - Правно основание от вторичното право - Консултация с Парламента))

(2015/C 198/03)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: F. Drexler, A. Caiola и M. Пенчева)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: K. Pleśniak и A. F. Jensen)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Република Австрия (представител: C. Pesendorfer)

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2013/129/ЕС на Съвета от 7 март 2013 година за подлагане на веществото 4-метиламфетамин на мерки за контрол и Решение за изпълнение на Съвета 2013/496/ЕС от 7 октомври 2013 година за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол.

2)

Запазва последиците на Решение 2013/129 и Решение 2013/496 до влизането в сила на нови актове, които да ги заменят.

3)

Осъжда Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

4)

Република Австрия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 226, 3.8.2013 г.

ОВ C 52, 22.2.2014 г.