26.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 26/56


Жалба, подадена на 14 ноември 2012 г. — Sanofi/СХВП — GP Pharm (GEPRAL)

(Дело T-493/12)

2013/C 26/113

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Sanofi (Париж, Франция) (представител: C. Hertz-Eichenrode, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: GP Pharm, SA (Сант Кинти де Медиона, Испания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 5 септември 2012 г. по преписка R 201/2012-2, и

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав.

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „GEPRAL“ за стоки от клас 5 — международна регистрация № 1010832, посочваща Европейския съюз.

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: международна регистрация № 418607 с действие в Австрия на словната марка „DELPRAL“ за стоки от клас 5.

Решение на отдела по споровете: изцяло уважава възражението.

Решение на апелативния състав: уважава жалбата и изцяло допуска международната регистрация.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.