8.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/21


Определение на Общия съд от 13 януари 2014 г. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Комисия

(Дело T-134/12) (1)

(Жалба за отмяна и искане за обезщетение - Договори във връзка с финансовата помощ от Съюза за проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност - Възражение за недопустимост - Липса на преформулиране на петитума - Недопустимост)

2014/C 71/38

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Аликанте, Испания) (представител: M. Jiménez Perona, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: R. Lyal и B. Conte, подпомагани от J. Rivas Andrés и X. García García, адвокати)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението, съдържащо се в писмо на Комисията от 13 януари 2012 г., за събиране на сумите по дебитните известия, издадени вследствие на финансовия одит на жалбоподателя, и от друга страна, искане на основание на правилата за извъндоговорната отговорност Комисията да бъде осъдена да заплати обезщетение за вреди в размер на 732 768 EUR

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на Европейската комисия, включително разноските по обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 157, 2.6.2012 г.