8.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 164/17


Определение на Общия съд от 9 април 2013 г. — PT Ecogreen Oleochemicals и др./Съвет

(Дело T-28/12) (1)

(Дъмпинг - Внос на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия - Окончателно антидъмпингово мито - Приемане на нов регламент - Отпадане на правния интерес - Липса на основание за произнасяне)

2013/C 164/32

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Индонезия), Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (Сингапур, Сингапур), Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Rosslau, Германия (представители : адв. F. Graafsma и адв. J. Cornelis)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: J. P. Hix, подпомаган от адв. G. Berrisch и адв. N. Chesaites)

Предмет

Искане за частична отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1138/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия (ОВ L 293, стр. 1), доколкото с него се налага антидъмпингово мито на PT Ecogreen Oleochemicals.

Диспозитив

1.

Липсва основание за произнасяне по жалбата.

2.

Липсва основание за произнасяне по молбата за встъпване на Sasol Olefins & Surfactants GmbH и Sasol Germany GmbH.

3.

Съветът на Европейския съюз понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd и Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4.

Sasol Olefins & Surfactants и Sasol Germany понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 73, 10.3.2012 г.