22.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 68/26


Решение на Общия съд от 10 декември 2015 г. — Front Polisario/Съвет

(Дело T-512/12) (1)

((Външни отношения - Споразумение под формата на размяна на писма между Съюза и Мароко - Реципрочна либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти - Прилагане на споразумението в Западна Сахара - Front Polisario - Жалба за отмяна - Процесуална легитимация - Пряко и лично засягане - Допустимост - Съответствие с международното право - Задължение за мотивиране - Право на защита))

(2016/C 068/33)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (представители: първоначално C.-E. Hafiz и G. Devers, впоследствие G. Devers, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová и N. Rouam)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: първоначално F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta и Д. Стефанов, впоследствие F. Castillo de la Torre и E. Paasivirta

Предмет

Искане за отмяна на Решение 2012/497/ЕС на Съвета от 8 март 2012 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (ОВ L 241, стр. 2)

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2012/497/ЕС на Съвета от 8 март 2012 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, в частта, в която одобрява прилагането на споразумението в Западна Сахара.

2)

Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски, както разноските на Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).


(1)  ОВ C 55, 23.2.2013 г.