24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/21


Решение на Общия съд от 30 април 2014 г. — Hagenmeyer и Hahn/Комисия

(Дело T-17/12) (1)

((Защита на потребителите - Регламент (ЕО) № 1924/2006 - Здравни претенции за храни - Отказ да се разреши претенция за намаляване на риска от заболяване - Посочване на рисков фактор - Законосъобразност на процедурата за разрешаване на претенциите за намаляване на риска от определено заболяване - Жалба за отмяна - Правен интерес - Пряко и лично засягане - Допустимост - Пропорционалност - Задължение за мотивиране))

2014/C 194/26

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Moritz Hagenmeyer (Хамбург, Германия) и Andreas Hahn (Хановер, Германия) (представител: T. Teufer, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: L. Pignataro-Nolin и S. Grünheid)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: I. Šulce, Z. Kupčová и M. Simm)

Предмет

Частична отмяна на Регламент (ЕС) № 1170/2011 на Комисията от 16 ноември 2011 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните във връзка с намаляване на риска от заболяване (ОВ L 299, стр. 1)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н Moritz Hagenmeyer и г-н Andreas Hahn понасят направените от тях съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската комисия.

3)

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 89, 24.3.2012 г.