26.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 26/71


Жалба, подадена на 15 октомври 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-115/12)

2013/C 26/146

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливо отхвърляне на искането за обезщетение за вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради изпращането от страна на Комисията на писмо с предмет събиране на вземане в размер 4 875 EUR, представляващо възложените от Първоинстанционния съд съдебни разноски в тежест на жалбоподателя по дело T-241/03.

Искания на жалбоподателя

да се отмени отхвърлянето, независимо от неговата форма, на искането от 19 юли 2011 г.;

да се отмени отхвърлянето, независимо от неговата форма, на жалбата от 19 февруари 2012 г., подадена срещу решението за отхвърляне от 19 юли 2011 г.;

доколкото е необходимо, да се отмени известието от 12 юни 2012 г., съставено на френски език, съдържащо в горния десен ъгъл на първата от общо пет страници израза „Ref. Ares(2012)704847 — 13/06/2012“;

да се осъди ответникът да изплати на жалбоподателя сумата от 5 500,00 EUR, ведно с начислените върху последната лихви в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, считано от 20 юли 2011 г. до действителното изплащане на същата сума;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.