4.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 253/67


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 юни 2014 г. — Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Европол

(Дело F-119/12) (1)

((Публична служба - Персонал на Европол - Конвенция за Европол - Правилник за персонала на Европол - Решение 2009/371/ПВР - Прилагане на УРДС към служителите на Европол - Неподновяване на договор за определен срок на срочно нает служител - Отказ да се сключи договор за неопределено време на срочно нает служител))

2014/C 253/94

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Нидерландия) (представител: J.-J. Ghosez, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (представители: първоначално D. Neumann и D. El Khoury, впоследствие J. Arnould, D. Neumann и D. El Khoury)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Европол да не поднови договора на жалбоподателката за неопределено време и искане за осъждането на Европол да заплати разликата във възнаграждението, което тя е можела да продължи да получава в Европол и всяко друго обезщетение, което тя действително е получила

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Г-жа Sumberaz Sotte-Wedemeijer понеся направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската полицейска служба.


(1)  ОВ C 379, 8.12.2012 г., стр. 36.