8.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/34


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2013 г. — Balionyte-Merle/Комисия

(Дело F-113/12) (1)

(Публична служба - Конкурс на общо основание - Обявление за конкурс EPSO/AD/204/10 - Невключване в списъка с резерви - Оценка на общите умения на кандидатите - Оценка въз основа на представянето на кандидатите на изпитите в центъра за оценяване - Съответствие между оценката с цифри и коментарите в паспорта на компетенциите)

2014/C 71/65

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Vilija Balionyte-Merle (Аудергем, Белгия) (представители: L. Levi и A. Tymen, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия да не включи жалбоподателя в списъка с резерви от конкурса EPSO/AD/204/10 и искане за отмяна на решението, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба.

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Г-жа Balionyte-Merle понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 710