22.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 399/14


Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Cosenza (Италия) на 19 октомври 2012 г. — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

(Дело C-468/12)

2012/C 399/24

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Cosenza

Страни в главното производство

Ищец: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Ответник: Fallimento CIESSE SRL

Преюдициални въпроси

Противоречи ли на член 5 от Директива 2008/7/ЕО (1) от 12 февруари 2008 година италианската правна уредба, която определя реда и начина на изчисляване на годишния данък, който трябва да плащат всички субекти, развиващи стопанска дейност, в частта ѝ, в която се предвижда, че едноличните търговци плащат годишен данък с фиксиран размер (200 EUR, ако са вписани в обикновена секция или 88 EUR, ако са отбелязани в специална секция); че società semplici agricole (обикновените земеделски дружества) плащат годишен данък с фиксиран размер 100 EUR (и 20 EUR допълнително за всяко местно образувание); че местните образувания и/или клонове на предприятия със седалище в чужбина плащат данък с фиксиран размер 110 EUR; че обикновените неземеделски дружества плащат данък с фиксиран размер 200 EUR; че адвокатските дружества плащат данък с фиксиран размер 200 EUR, докато всички останали колективни стопански субекти (дружества, консорциуми и др.) са длъжни да плащат „данъци, пропорционални на оборота от предходната година“ (като по този начин плащат до 40 000 EUR), доколкото възлага задължение, значително по-тежко за упражняването на дейността на предприятието, когато същата се извършва от капиталово дружество (израз, схващан в изчерпателния смисъл на горепосочената общностна директива), отколкото когато се извършва от еднолично предприятие?


(1)  Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година относно косвените данъци върху набирането на капитал (ОВ L 46, стр. 11).