8.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 273/6


Иск, предявен на 26 юни 2012 г. — Европейска комисия/Словашка република

(Дело C-305/12)

2012/C 273/10

Език на производството: словашки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Hetsch, D. Düsterhaus, A. Tokár)

Ответник: Словашка република

Искания на ищеца

Да се обяви, че след като не е приела законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване на вътрешното ѝ право с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (1), или при всички положения като не ги е съобщила на Комисията, Словашката република не е изпълнила задълженията си по член 40 от посочената директива,

на основание член 260, параграф 3 ДФЕС на Словашката република да се наложи принудителна парична мярка за неизпълнение на задължението за съобщаване на приетите мерки за съобразяване на нейното вътрешно право с Директива 2008/98/ЕО в размер на 17 136 EUR на ден, считано от деня на постановяване на решението в настоящото производство,

да се осъди Словашката република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за приемане на мерките за транспониране на директивата е изтекъл на 12 декември 2010 г.


(1)  ОВ L 312,22.11.2008 г., стр. 3.