4.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 235/10


Жалба, подадена на 6 юни 2012 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 21 март 2012 г. по съединени дела T-439/10 и T-440/10, Fulmen/Съвет

(Дело C-280/12 P)

2012/C 235/19

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bishop и R. Liudvinaviciute)

Други страни в производството: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Европейска комисия

Искания

да се отмени Решение на Общия съд (четвърти състав) от 21 март 2012 г. по съединени дела T-439/10 и T-440/10;

Съдът да постанови окончателно решение по спора и да отхвърли жалбите на Fulmen и г-н Mahmoudian срещу съответните актове на Съвета;

Fulmen и г-н Mahmoudian да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски на Съвета, направени в първоинстанционното производство и в рамките на настоящото производство по обжалване.

Правни основания и основни доводи

Съветът счита, че решението на Общия съд по посочените по-горе дела е опорочено от грешки при прилагане на правото и поради това Съдът трябва да го отмени.

Съветът твърди, че Общият съд е допуснал грешки при прилагане на правото приемайки, че жалбоподателят трябва да представи доказателства в подкрепа на изложението си на мотивите за налагане на ограничителни мерки срещу дружеството Fulmen и по-специално, че посоченото дружество е свързано с инсталирането на електрическо оборудване на ядрения обект Qom/Fordoo (Иран).

В това отношение, на първо място, Съветът счита, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е приел, че от държавата членка, която е предложила включването на Fulmen, трябва да се изиска представянето на доказателства и данни, въпреки че тези доказателства произхождат от поверителни източници. На второ място, Съветът твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е приел, че Общият съд може да вземе предвид поверителни материали, които не са били предоставени на адвокатите на засегнатите страни, въпреки че член 67, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд не предвижда такава възможност.