11.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/5


Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank te Rotterdam (Нидерландия) на 18 май 2012 г. — Наказателно производство срещу EBS Le relais Nord-Pas-De-Calais

(Дело C-240/12)

2012/C 243/08

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank te Rotterdam

Обвиняем в главното производство

EBS Le relais Nord-Pas-De-Calais

Преюдициални въпроси

1.

При превоз на отпадъци с кораб от държава — членка на Европейския съюз (в случая Франция) към държава, по отношение на която Решението на ОИСР не се прилага (в случая Обединените арабски емирства), налице ли е „транзит“ по смисъла на преди действащия (1) и на сега действащия (2) регламент относно превозите на отпадъци, ако по пътя си [корабът] акостира на пристанище на друга държава членка на Европейския съюз (в случая това на Ротердам)?

2.

Различен ли би бил отговорът на първия въпрос, ако:

отпадъците са били складирани и/или трансбордирани на пристанището, и/или

отпадъците са били свалени на сушата, и/или

вносът на отпадъци е бил деклариран пред митническите органи?


(1)  Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 година относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (ОВ L 30, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 161).

(2)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172).