20.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/2


Решение на Съда (първи състав) от 21 май 2015 г. — Ralf Schräder/Служба на Общността за сортовете растения (CPVO), Jørn Hansson

(Дело C-546/12 P) (1)

((Обжалване - Правна закрила на Общността на сортовете растения - Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) - Регламент (ЕО) № 2100/94 - Членове 20 и 76 - Регламент (ЕО) № 874/2009 - Член 51 - Искане за започване на производство за отмяна на правна закрила на Общността - Принцип на служебно разследване на фактите - Отделение по жалбите на CPVO - Съществени доказателства))

(2015/C 236/02)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Ralf Schräder (представител: T. Leidereiter, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) (представители: M. Ekvad, подпомаган от A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt), Jørn Hansson (представител: G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Ralf Schräder да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 38, 9.2.2013 г.