26.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 26/41


Решение на Общия съд от 11 декември 2012 г. — Sina Bank/Съвет

(Дело T-15/11) (1)

(Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на ядреното разпространение - Замразяване на средствата - Жалба за отмяна - Задължение за мотивиране)

2013/C 26/79

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sina Bank (Техеран, Иран) (представители: B. Mettetal и C. Wucher-North, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bishop и G. Marhic)

Встъпила страна, подпомагаща ответника: Европейска комисия (представители: F. Erlbacher и M. Konstantinidis)

Предмет

От една страна, искане за отмяна, първо, на приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007 (ОВ L 281, стр. 1), в частта, в която засяга жалбоподателя, и второ, на отнасящото се до жалбоподателя писмо от 28 октомври 2010 г.„което съдържа решение“ на Съвета, а от друга страна, обявяване на неприложимостта спрямо жалбоподателя, първо, на приложение II към Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (ОВ L 195, стр. 39), в редакцията съгласно Решение 2010/644/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година за изменение на Решение 2010/413 (ОВ L 281, стр. 81), в частта, в която се отнася до жалбоподателя, второ, на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 961/2010, и трето, на член 20, параграф 1, буква б) от Решение 2010/413

Диспозитив

1.

Отменя в частите, които се отнасят до Sina Bank, приложение II към Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС, в редакцията му съгласно Решение 2010/644/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 г. за изменение на Решение 2010/413, и приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007.

2.

В частта, която се отнася до Sina Bank, запазва действието на приложение II към Решение 2010/413, в редакцията му съгласно Решение 2010/644, до момента, в който отмяната на Регламент № 961/2010 породи действие.

3.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

4.

Съветът понася две трети от съдебните разноски на Sina Bank и две трети от направените от него съдебни разноски.

5.

Sina Bank понася една трета от направените от нея съдебни разноски и една трета от съдебните разноски на Съвета.

6.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 72, 5.3.2011 г.