17.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/11


Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 16 декември 2011 г. — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir и др.

(Дело C-645/11)

2012/C 80/14

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Land Berlin

Ответници: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Преюдициални въпроси

1.

Представлява ли искането за връщане на полученото плащане без основание гражданско дело по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 (1) и тогава, когато административен орган е разпоредил на федерална провинция да обезщети увредените лица, като им изплати част от получената вследствие на продажбата на даден имот сума, но вместо това, по грешка, федералната провинция преведе на тези лица цялата получена при продажбата цена?

2.

Налице ли е изискваната от член 6, точка 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 тясна връзка между множество искове и тогава, когато ответниците се позовават на искания за допълнително обезщетение, които могат да бъдат разгледани и решени единствено заедно?

3.

Прилага ли се член 6, точка 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 и спрямо ответници с местоживеене извън Европейския съюз? При утвърдителен отговор, прилага ли се този член и тогава, когато съдът на държавата по местоживеенето на ответника би могъл да откаже признаване на постановеното решение поради липса на компетентност на основание на сключен двустранен договор с държавата на сезирания съд?


(1)  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОB. L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).