12.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 331/6


Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Bíróság (Унгария) на 27 юли 2011 г. — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Дело C-397/11)

2011/C 331/09

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Bíróság

Страни в главното производство

Ищец: Erika Jőrös

Ответник: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Преюдициални въпроси

1.

Съответстват ли действията на националния съд на член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО (1), ако в случай, че приеме някое от общите условия на договора, на което се основава искът/жалбата, за неравноправно, съдът разглежда нищожността на това условие на това основание, включително когато страните не се позовават изрично на него?

2.

Трябва ли националният съд да действа в съответствие с описаното в първия въпрос и по дело, заведено от потребител, макар че по правило, ако страната, която е претърпяла вреди, подаде иск/жалба на това основание, обявяването на нищожността в резултат на неравноправния характер на общите условия на договора не е от компетентността на районния съд, а на по-горестоящия съд?

3.

При утвърдителен отговор на втория въпрос, може ли националният съд да разгледа като втора инстанция неравноправния характер на общите условия на договора, ако същият не е бил предмет на разглеждане пред първата инстанция, а съгласно националната правна уредба във въззивното производство по правило не могат да се вземат предвид нито нови факти, нито нови доказателства?


(1)  Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).