12.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/14


Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Palermo (Италия) на 5 януари 2011 г. — Наказателно производство срещу Fabio Caronna

(Дело C-7/11)

2011/C 80/26

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Palermo

Страна в главното производство

Fabio Caronna

Преюдициални въпроси

1.

Параграф 2 на член 77 от Директива 2001/83/ЕО (1) трябва ли да се схваща в смисъл, че и фармацевтите са длъжни да получат разрешение за разпространение на едро на лекарствени продукти или намерението на общностния законодател е било да освободи фармацевтите от изискването за подобно разрешение, както изглежда от прочита на съображение 36?

2.

Какво е правилното тълкуване, което следва да се даде на правната уредба на разрешението за разпространение на лекарствени продукти, предвидено в членове 76—84 от Директива 2001/83/ЕО, с особена препратка към необходимите изисквания фармацевт (схващан като физическо лице, а не като дружество), който в това си качество вече е получил в националния правов ред разрешение да продава на дребно лекарствени продукти, да може да извършва и разпространение на лекарствени продукти?


(1)  ОВ L 311, 2001 г., стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3.