26.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 26/6


Решение на Съда (трети състав) от 22 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Barcelona — Испания) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Дело C-139/11) (1)

(Въздушен транспорт - Обезщетяване и помощ на пътниците - Отказан достъп на борда, отмяна или голямо закъснение на полети - Срок за предявяване на иск)

2013/C 26/10

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Barcelona

Страни в главното производство

Ищец: Joan Cuadrench Moré

Ответник: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Предмет

Преюдициално запитване — Audiencia Provincial de Barcelona — Тълкуване на членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за установяване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и при отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218) — Липса на срок за предявяване на иск — Член 35 от Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенция от Монреал), одобрена с Решение на Съвета от 5 април 2001 г. (ОВ L 194, стp. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр. 112) — Приложим закон

Диспозитив

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, трябва да се тълкува в смисъл, че срокът за предявяване на исковете, които имат за предмет изплащане на предвиденото в членове 5 и 7 от този регламент обезщетение, се определя съгласно правилата на всяка държава членка относно погасяването на правото на иск.


(1)  ОВ C 179, 18.6.2011 г.