26.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 63/30


Жалба, подадена на 17 декември 2010 г. — Aitic Penteo/СХВП — Atos Worldline (PENTEO)

(Дело T-585/10)

2011/C 63/57

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Aitic Penteo, SA (Барселона, Испания) (представител: J. Carbonell, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Atos Worldline SA (Брюксел, Белгия)

Искания на жалбоподателя

Да се измени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 23 септември 2010 г. по преписка R 774/2010-1 и да се допусне регистрацията на заявката за марка на Общността № 5480561

При условията на евентуалност, да се отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 23 септември 2010 г. по преписка R 774/2010-1; и

да се осъдят ответникът и другата страна в производството да заплатят съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „PENTEO“ за стоки и услуги от класове 9, 38 и 42 — Заявка за регистрация на марка на Общността № 5480561

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна марка “XENTEO”, регистрирана в Бенелюкс под № 772120 за стоки и услуги от класове 9, 36, 37, 38 и 42; международна словна марка „XENTEO“, регистрирана под № 863851 за стоки и услуги от класове 9, 36, 37, 38 и 42

Решение на отдела по споровете: уважава възражението

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Жалбоподателят счита, че обжалваното решение нарушава: (i) член 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и на основните свободи, който забранява всякаква дискриминация и възлага задължение за равно третирано в съответствие със закона, (ii) член 9 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав не е взел предвид съществуването на по-ранни права на жалбоподателя, (iii) членове 75 и 76 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав е пренебрегнал фактите и доказателствата, които жалбоподателят е представил навреме, и (iv) член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав е допуснал грешка в преценката за съществуването на вероятност от объркване.