6.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/31


Жалба, подадена на 10 август 2010 г. — Viaguara przeciwko/СХВП — Pfizer (VIAGUARA)

(Дело T-332/10)

()

2010/C 301/54

Език на жалбата: полски

Страни

Жалбоподател: Viaguara S.A. (Варшава, Полша) (представител: R. Skubisz, radca prawny)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Pfizer Inc.

Искания на жалбоподателя

да се отмени изцяло решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация на вътрешния пазар (СХВП) от 20 май 2010 г. по преписка R 946/2009-1;

да се осъдят ответника и Pfizer Inc. да заплатят съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „VIAGUARA“ (заявка за регистрация № 4630562) за стоки от класове 32 и 33

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Pfizer Inc.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна марка на Общността „VIAGRA“ за стоки от клас 5

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отменя решението на отдела по споровете и отхвърля изцяло заявката за регистрация.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (1) поради неправилната методология за преценка на връзката между марките и погрешните констатации относно риска от използване на добрата репутация и имиджа на посочената във възражението търговска марка.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).