25.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/22


Жалба, подадена на 26 юли 2010 г. — Three-N-Products Private/СХВП — Shah (AYUURI NATURAL)

(Дело T-313/10)

()

2010/C 260/30

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Three-N-Products Private Ltd (Ню Делхи, Индия) (представител: C. Jäger, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Mr S Shah, Mr A Shah, Mr M Shah — A Partnership t/a FUDCO (Уембли, Обединено кралство)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 1 юни 2010 г. по преписка R 1005/2009-4;

да се осъди ответника да потвърди решението на отдела по споровете на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 2 юли 2009 г. и да отхвърли изцяло заявка за регистрация на марка на Общността № 5 805 387;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски;

да се осъди другата страна в производството пред апелативния състав, в случай че встъпи в настоящото производството, да заплати съдебните разноски, включително разноските, направени от жалбоподателя в производството пред апелативния състав и пред отдела по споровете.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав.

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „AYUURI NATURAL“, за стоки от класове 3 и 5.

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: регистрация на марка на Общността № 2996098 на фигуративната марка „Ayur“, по-специално за стоки от класове 3 и 5; регистрация на марка на Общността № 5429469 на словната марка „AYUR“ по-специално за стоки от класове 3 и 5.

Решение на отдела по споровете: уважава възражението и отхвърля изцяло заявката.

Решение на апелативния състав: уважава жалбата, отменя оспорваното решение и отхвърля възражението.

Изложени правни основания: жалбоподателят посочва две правни основания в подкрепа на жалбата си.

С първото правно основание жалбоподателят изтъква, че оспорваното решение нарушава членове 7 и 8 от Регламент на Съвета № 207/2009, тъй като апелативният състав погрешно приема, че не съществува вероятност от объркване и че по-рано регистрираните марки имат насочващо допълнително значение по отношение на съответните стоки, което намалява отличителния характер на по-рано регистрираните марки.

С второто си правно основание жалбоподателят посочва, че оспорваното решение нарушава член 65, параграф 2 от Регламент на Съвета № 207/2009, защото с постановяването на оспорваното решение апелативният състав злоупотребява с правомощията си, тъй като решението не е обективно и е без правно основание.