25.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/21


Иск, предявен на 28 юли 2010 г. — ELE.SI.A/Комисия

(Дело T-312/10)

()

2010/C 260/29

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Италия) (представители: S. Bariatti, avvocato, P. Tomassi, avvocato, P. Caprile, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

Да се установи и обяви, че ELESIA е изпълнило точно договорните си задължения,

да се установи и обяви, че като не е платила дължимата за извършените от ELESIA престации сума и като е поискала връщане на вече платените суми, Комисията е нарушила договорните си задължения,

да се осъди Комисията да заплати сумата от 83 627,68 EUR, увеличена с лихвите, за направените от ELESIA в рамките на проекта разходи, които все още не са възстановени от Комисията,

да се отменят, обезсилят — включително чрез издаването на съответните кредитни известия — или във всички случаи да се обяви незаконосъобразността на дебитните известия, с които Комисията е поискала връщането на вече платените на ELESIA суми и плащането на вреди,

във всички случаи да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Консорциумът, на който дружеството ищец по настоящото дело е координатор, сключва с ответника договор за изпълнение на проекта „I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety“, финансиран с бюджетни средства в рамките на „Шестата рамкова програма за изследване и технологично развитие“.

Като приема, че при осъществяването на въпросния проект са допуснати съществени нередности, Европейската комисия решава да развали договора.

Ищецът счита, от една страна, че с действията си Комисията напълно нарушава съответните договорни разпореди и приложимите правни принципи, а именно принципите на равенство, на пропорционалност, на добра администрация, и от друга страна, че макар в продължение на почти целия предвиден в договора период от 36 месеца точно да са изпълнявани всички договорни престации, Комисията не възнамерява да признае какъвто и да било дълг, основавайки се одит, при който са налице множество нередности и независимо, че ищецът е оказвал напълно добросъвестно съдействие във всеки един момент от договорното правоотношение и дори след това.

В подкрепа на исканията си ищецът изтъква по-конкретно, че точно и постоянно е изпълнявал договорните си задължения, докато Комисията е нарушила членове II.1.11, II.16.1, II.16.2 и II.29 от Общите условия на договора, както и правото му на защита и разпоредите на Регламент № 2185/96 (1).


(1)  Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интересина Европейските общности срещу измами и други нередности Regolamento (ОВ L 292 от 15.11.1996 г., стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 24).