27.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/40


Жалба, подадена на 28 януари 2010 г. — ING Groep/Комисия

(Дело T-33/10)

2010/C 80/66

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ING Groep NV (Амстердам, Нидерландия) (представители: O. Brouwer, M. Knapen и J. Blockx, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното решение, доколкото квалифицира изменението на транзакцията относно първо ниво на същинския банков капитал като допълнителна помощ в размер на 2 милиарда EUR, включително поради липсващи или непълни мотиви;

да се отмени обжалваното решение, доколкото Комисията подчинява одобрението на помощта на приемането на забраната за price leadership, както е установено в решението и в приложение II към него, включително поради липсващи или непълни мотиви;

да се отмени обжалваното решение, доколкото Комисията подчинява одобрението на помощта на задължения за преструктуриране, които надхвърлят онова, което е целесъобразно и което се изисква съгласно Съобщението за преструктуриране, включително поради липсващи или непълни мотиви;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В контекста на сътресенията на финансовите пазари през септември/октомври 2008 г., на 11 ноември 2008 г. нидерландската държава отпуска 10 милиарда EUR първо ниво същински банков капитал (наричан по-нататък: „транзакция СКI“) на ING (наричана по-нататък и „жалбоподателя“). На 12 ноември 2008 г. Европейската комисия одобрява временно за срок от шест месеца тази държавна помощ.

През януари 2009 г. нидерландската държава приема да поеме икономическия риск във връзка с част от обезценените активи на жалбоподателя. Тази мярка е одобрена временно от Европейската комисия на 31 март 2009 г., при условие, че нидерландската държава се задължи да представи план за преструктуриране по отношение на жалбоподателя. През октомври 2009 г. жалбоподателят и нидерландската държава сключват изменение на оригиналната транзакция СКI, за да позволят предварително възстановяване на половината от капиталовата инжекция СКI. Окончателна версия на плана за преструктуриране на жалбоподателя е представена на Комисията на 22 октомври 2009 г.

На 18 ноември 2009 г. Комисията приема обжалваното решение, в което одобрява държавната помощ, при условие, че бъдат изпълнени задълженията за преструктуриране, изброени в приложения I и II към решението.

С жалбата си жалбоподателят иска частична отмяна на Решение от 18 ноември 2009 г. относно държавна помощ № C 10/2009 (ex N 138/2009), приведена в действие от Нидерландия за кредитна линия в подкрепа на жалбоподателя (back-up facility) под формата на неликвиден капитал и за план за преструктурирането на жалбоподателя, доколкото се твърди, че решението i) квалифицира изменението на транзакцията СКI като допълнителна помощ в размер на 2 милиарда EUR, ii) че подчинява одобрението на помощта на приемането на забраната за price leadership, и iii) че подчинява одобрението на помощта на задължения за преструктуриране, които надхвърлят онова, което е пропорционално и което се изисква съгласно Съобщението за преструктуриране.

Жалбоподателят изтъква следните правни основания за частична отмяна на обжалваното решение:

 

Въз основа на първото си правно основание във връзка с изменението на транзакцията СКI, жалбоподателят твърди, че Комисията:

а)

е нарушила член 107 ДФЕС, като е приела, че изменението на транзакцията относно същинския капитал между жалбоподателя и нидерландската държава представлява държавна помощ, и че Комисията

б)

е нарушила принципа на полагане на дължимата грижа и член 296 ДФЕС, след като не е разгледала внимателно и безпристрастно всички релевантни аспекти на конкретния случай, не е изслушала заинтересованите лица и не е мотивирала адекватно обжалваното решение.

 

Въз основа на второто си правно основание във връзка със забраната за price leadership за ING и ING Direct, жалбоподателят твърди, че Комисията:

а)

е нарушила принципа на добра администрация, след като не е разгледала внимателно и безпристрастно всички релевантни аспекти на конкретния случай, и че освен това тя е нарушила задължението да мотивира решението в достатъчна степен,

б)

е нарушила принципа на пропорционалност, като е подчинила одобрението на помощта на забраната за price leadership, като тази забрана не е нито адекватна, нито необходима, нито пропорционална,

в)

е нарушила член 107, параграф 3, буква б ДФЕС и е приложила неправилно принципите и насоките, определени в Съобщението за преструктуриране.

 

Въз основа на третото си правно основание във връзка с непропорционалните задължения за преструктуриране, жалбоподателят твърди, че решението е опорочено от:

а)

грешка в преценката, доколкото Комисията е изчислила погрешно абсолютния и относителния размер на помощта и е нарушила принципа на пропорционалност и добра администрация, като е поставила изискване за прекомерно преструктуриране без да е разгледала внимателно и безпристрастно всички представени ѝ относими обстоятелства и

б)

грешка в преценката и непълно мотивиране в отклонение от Съобщението за преструктуриране при преценката на необходимото преструктуриране.