Решение на Общия съд (седми състав) от 13 септември 2012 г. — National Lottery Commission/СХВП — Mediatek Italia и De Gregorio (изображение на ръка)

(Дело T-404/10)

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността, представляваща изображение на ръка — Член 53, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Наличие на по-ранно авторско право, защитено съгласно националното право — Тежест на доказване — Прилагане на националното право от СХВП — Контрол“

1.                     Марка на Общността — Процедурни разпоредби — Служебна проверка на фактите — Процедура по заличаване — Проверка, ограничена до разглеждане на изтъкнатите правни основания — Преценка от СХВП на истинността на твърдените факти и доказателствената стойност на представените доказателства (член 76 от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точка 20)

2.                     Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Използване на марката, което може да бъде забранено поради друго, по-ранно право — Авторско право — Фигуративна марка, представляваща изображение на ръка (член 53, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 33—41)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 9 юни 2010 г. (преписка R 1028/2009-1), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Mediatek Italia Srl и г-н Giuseppe de Gregorio, от една страна, и National Lottery Commission, от друга

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 9 юни 2010 г. (преписка R 1028/2009-1).

2)

Осъжда СХВП да заплати съдебните разноски, както и разноските, направени от National Lottery Commission в производството пред апелативния състав.