28.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 182/20


Решение на Общия съд от 11 април 2018 г. — H/Съвет

(Дело T-271/10) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Командирован национален експерт към ПМЕС в Босна и Херцеговина - Решение за преназначаване - Компетентност на началника на ПМЕС да реши преназначаването на командирован национален експерт - Задължение за мотивиране - Злоупотреба с власт - Явна грешка в преценката - Психически тормоз))

(2018/C 182/22)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: H (представител: M. Velardo, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: A. Vitro и F. Naert)

Предмет

На първо място, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяната, от една страна, на решението от 7 април 2010 г., подписано от ръководителя на персонала на Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина, с което жалбоподателката е била преназначена на длъжността Criminal Justice Adviser — Prosecutor в регионалното бюро в Баня Лука (Босна и Херцеговина), и от друга страна, на решението от 30 април 2010 г., подписано от ръководителя на ПМЕС по член 6 от Решение 2009/906/ОВППС на Съвета от 8 декември 2009 година относно ПМЕС в Босна и Херцеговина (ОВ L 322, 2009 г., стр. 22), с което се потвърждава решението от 7 април 2010 г., и на второ място, искане на основание член 268 ДФЕС, с което се цели поправяне на вредата, която жалбоподателката твърди, че е претърпяла.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда H да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 221, 14.8.2010 г.