6.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/39


Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 май 2011 г. — Bombín Bombín/Комисия

(Дело F-22/10) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Отпуск по лични причини - Годишен отпуск - Пренасяне на отпуск - Длъжностно лице, прекратило упражняването на своите функции - Финансова компенсация)

2011/C 232/68

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Luis María Bombín Bombín (Рим, Италия) (представител: R. Pardo Pedernera, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и J. Baquero Cruz)

Предмет

Жалба, която цели отмяна на решението на Комисията да откаже на жалбоподателя при пенсионирането му компенсация за повече от дванадесет дни неизползван отпуск

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата на г-н Bombín Bombín.

2.

Г-н Bombín Bombín понася всички съдебни разноски.


(1)  ОВ C 148, 5.6.2010 г., стр. 54.