Определение на Съда (седми състав) от 15 декември 2010 г. — Goncharov/СХВП

(Дело C‑156/10 P)

„Обжалване — Марка на Общността — Марки, съставени от акроними — По-ранна марка „DSB“ — Словен знак „DSBW“ — Производство по възражение — Относително основание за отказ — Разглеждане на вероятността от объркване — Визуално сходство — Фонетично сходство — Недопустимост — Преценка на фактите“

Обжалване — Правни основания — Неправилна преценка на фактите и доказателствата — Недопустимост — Контрол на Съда върху преценката на фактите и доказателствата — Изключване, освен в случай на изопачаване на доказателствата (член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда) (вж. точка 38)

Предмет

Жалба срещу Решение на Общия съд (четвърти състав) от 21 януари 2010 г. по дело Goncharov/СХВП — DSB (DSBW) (T‑34/07), с което Общият съд отхвърля жалбата за отмяна на решението на втори апелативен състав на СХВП от 4 декември 2006 г., с което се отказва регистрация на словния знак „DSBW“ като марка на Общността за определени услуги от класове 39, 41 и 43 и се уважава възражението на притежателя на по-ранната словна марка на Общността „DSB“ — Вероятност от объркване — Несъобразяване при разглеждането на вероятността от объркване на особеностите на марките, съставени от акроними — Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г‑н Goncharov да заплати съдебните разноски.