15.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 13/21


Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) на 2 ноември 2010 г. — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents

(Дело C-518/10)

()

2011/C 13/39

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Ответник: Comptroller-General of Patents

Преюдициален въпрос

Ако определящият критерий за това дали даден продукт е „защитен с основен патент, който е в сила“ съгласно член 3, буква а) от Регламента (1) включва или се състои от преценка на това дали доставката на продукта нарушава основния патент, от значение ли е за анализа дали нарушението е извършено косвено или при условията на съучастие по смисъла на член 26 от Конвенцията за издаване на европейски патенти, транспонирана в Обединеното кралство с раздел 60 (2) от Patents Act 1977 [Закон от 1977 г. за патентите] и с равностойни разпоредби в законодателствата на другите държави членки на Общността?


(1)  Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, стp. 1)