Решение на Съда (седми състав) от 28 юли 2011 г. — Комисия/Австрия

(Дело C‑548/10)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2007/2/EО — Политика в областта на околната среда — Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) — Обмен и актуализация на данните в електронен формат — Непълно транспониране“

Неизпълнение на задължения от държава членка — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 258 ДФЕС) (вж. точка 10)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане или несъобщаване в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (OВ L 108, стр. 1)

Диспозитив

1)

Като не е приела в предвидения срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобрази с Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), Република Австрия не е изпълнила задълженията си по тази директива.

2)

Осъжда Република Австрия да заплати съдебните разноски.