Дело C-406/10

SAS Institute Inc.

срещу

World Programming Ltd

(Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)

„Интелектуална собственост — Директива 91/250/ЕИО — Правна защита на компютърните програми — Член 1, параграф 2 и член 5, параграф 3 — Обхват на защитата — Пряко създаване или създаване посредством друг процес — Защитена с авторско право компютърна програма — Възпроизвеждане на функциите във втора програма без достъп до изходния код на първата — Декомпилиране на обектния код на първата компютърна програма — Директива 2001/29/ЕО — Авторско право и сродни права в информационното общество — Член 2, буква a) — Ръководство за работа с компютърна програма — Възпроизвеждане в друга компютърна програма — Нарушение на авторското право — Условие — Израз на собственото интелектуално творчество на автора на ръководството за работа“

Резюме на решението

 1. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 91/250 — Правна защита на компютърните програми — Приложно поле — Обективирана форма на компютърна програма — Понятие

  (член 1, параграф 2 от Директива 91/250 на Съвета)

 2. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 91/250 — Правна защита на компютърните програми — Изключения от ограничените действия — Лице, което има право да използва копие от компютърна програма

  (член 5, параграф 3 от Директива 91/250 на Съвета)

 3. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Право на възпроизвеждане — Ръководство за работа с компютърна програма

  (член 2, буква а) от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

 1.  Член 1, параграф 2 от Директива 91/250 относно правната защита на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че както функциите на компютърната програма, така и програмният език и форматът на файловете с данни, употребявани при работа с компютърната програма, за да се използват някои от функциите ѝ, не съставляват обективирана форма на програмата и съответно не се ползват от закрилата на авторското право върху компютърните програми по смисъла на тази директива.

  Всъщност да се приеме, че функциите на компютърната програма могат да бъдат защитени с авторско право, би означавало да се даде възможност за монополизиране на идеите в ущърб на техническия прогрес и индустриалното развитие.

  Що се отнася до програмния език и формáта на файловете с данни, употребявани при работа с определена компютърна програма, за да се четат и изпълняват написани от потребителите програмни приложения и за да се четат и записват данни в конкретен файлов формат, това са елементи на програмата, чрез които потребителите използват някои от функциите ѝ.

  Ако обаче трето лице се сдобие с частта от изходния или обектния код, свързана с програмния език или с формáта на файловете с данни, използвани при работа с определена компютърна програма, и с помощта на този код създаде сходни елементи в собствената си компютърна програма, действията му биха могли да съставляват частично възпроизвеждане по смисъла на член 4, буква a) от Директива 91/250.

  Накрая, програмният език и форматът на файловете с данни може да бъдат защитени с авторско право като произведения съгласно Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, ако са собствено интелектуално творение на своя автор.

  (вж. точки 40, 42, 43, 45 и 46; точка 1 от диспозитива)

 2.  Член 5, параграф 3 от Директива 91/250 относно правната защита на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което е получило лицензирано копие на компютърна програма, може без разрешението на носителя на авторското право да наблюдава, изучава или изпитва функционирането на програмата, за да определи идеите и принципите, които са заложени в който и да е от елементите на програмата, ако извършва това, докато осъществява разрешени съгласно лиценза действия, както и действия по зареждане и пускане, необходими за използването на компютърната програма, и при условие че не нарушава изключителните права на носителя на авторското право върху тази програма.

  Не е налице нарушение на авторското право върху компютърната програма, когато законно придобилото лиценза лице не е имало достъп до изходния код на лицензираната компютърна програма, а само я е изучавало, наблюдавало и изпитвало, за да възпроизведе функциите ѝ във втора програма.

  (вж. точки 61 и 62; точка 2 от диспозитива)

 3.  Член 2, буква a) от Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че възпроизвеждането в компютърна програма или в ръководство за работа с тази програма на някои елементи, описани в защитеното с авторско право ръководство за работа с друга програма, може да съставлява нарушение на авторското право върху това ръководство, ако възпроизведеното е израз на собственото интелектуално творение на автора на защитеното с авторско право ръководство за работа с компютърната програма, което запитващата юрисдикция е компетентна да провери.

  (вж. точка 70; точка 3 от диспозитива)


Дело C-406/10

SAS Institute Inc.

срещу

World Programming Ltd

(Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)

„Интелектуална собственост — Директива 91/250/ЕИО — Правна защита на компютърните програми — Член 1, параграф 2 и член 5, параграф 3 — Обхват на защитата — Пряко създаване или създаване посредством друг процес — Защитена с авторско право компютърна програма — Възпроизвеждане на функциите във втора програма без достъп до изходния код на първата — Декомпилиране на обектния код на първата компютърна програма — Директива 2001/29/ЕО — Авторско право и сродни права в информационното общество — Член 2, буква a) — Ръководство за работа с компютърна програма — Възпроизвеждане в друга компютърна програма — Нарушение на авторското право — Условие — Израз на собственото интелектуално творчество на автора на ръководството за работа“

Резюме на решението

 1. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 91/250 — Правна защита на компютърните програми — Приложно поле — Обективирана форма на компютърна програма — Понятие

  (член 1, параграф 2 от Директива 91/250 на Съвета)

 2. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 91/250 — Правна защита на компютърните програми — Изключения от ограничените действия — Лице, което има право да използва копие от компютърна програма

  (член 5, параграф 3 от Директива 91/250 на Съвета)

 3. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Право на възпроизвеждане — Ръководство за работа с компютърна програма

  (член 2, буква а) от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

 1.  Член 1, параграф 2 от Директива 91/250 относно правната защита на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че както функциите на компютърната програма, така и програмният език и форматът на файловете с данни, употребявани при работа с компютърната програма, за да се използват някои от функциите ѝ, не съставляват обективирана форма на програмата и съответно не се ползват от закрилата на авторското право върху компютърните програми по смисъла на тази директива.

  Всъщност да се приеме, че функциите на компютърната програма могат да бъдат защитени с авторско право, би означавало да се даде възможност за монополизиране на идеите в ущърб на техническия прогрес и индустриалното развитие.

  Що се отнася до програмния език и формáта на файловете с данни, употребявани при работа с определена компютърна програма, за да се четат и изпълняват написани от потребителите програмни приложения и за да се четат и записват данни в конкретен файлов формат, това са елементи на програмата, чрез които потребителите използват някои от функциите ѝ.

  Ако обаче трето лице се сдобие с частта от изходния или обектния код, свързана с програмния език или с формáта на файловете с данни, използвани при работа с определена компютърна програма, и с помощта на този код създаде сходни елементи в собствената си компютърна програма, действията му биха могли да съставляват частично възпроизвеждане по смисъла на член 4, буква a) от Директива 91/250.

  Накрая, програмният език и форматът на файловете с данни може да бъдат защитени с авторско право като произведения съгласно Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, ако са собствено интелектуално творение на своя автор.

  (вж. точки 40, 42, 43, 45 и 46; точка 1 от диспозитива)

 2.  Член 5, параграф 3 от Директива 91/250 относно правната защита на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което е получило лицензирано копие на компютърна програма, може без разрешението на носителя на авторското право да наблюдава, изучава или изпитва функционирането на програмата, за да определи идеите и принципите, които са заложени в който и да е от елементите на програмата, ако извършва това, докато осъществява разрешени съгласно лиценза действия, както и действия по зареждане и пускане, необходими за използването на компютърната програма, и при условие че не нарушава изключителните права на носителя на авторското право върху тази програма.

  Не е налице нарушение на авторското право върху компютърната програма, когато законно придобилото лиценза лице не е имало достъп до изходния код на лицензираната компютърна програма, а само я е изучавало, наблюдавало и изпитвало, за да възпроизведе функциите ѝ във втора програма.

  (вж. точки 61 и 62; точка 2 от диспозитива)

 3.  Член 2, буква a) от Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че възпроизвеждането в компютърна програма или в ръководство за работа с тази програма на някои елементи, описани в защитеното с авторско право ръководство за работа с друга програма, може да съставлява нарушение на авторското право върху това ръководство, ако възпроизведеното е израз на собственото интелектуално творение на автора на защитеното с авторско право ръководство за работа с компютърната програма, което запитващата юрисдикция е компетентна да провери.

  (вж. точка 70; точка 3 от диспозитива)