Решение на Съда (четвърти състав) от 22 септември 2011 г. — Комисия/Испания

(Дело C‑90/10)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива за местообитанията — Опазване на естествените местообитания — Дива флора и фауна — Член 4, параграф 4 и член 6, параграфи 1 и 2 — Установяване на приоритети за специалните защитени зони, както и на адекватна защита на тези зони — Липса на гаранции за адекватна правна защита на специалните защитени зони, разположени на Канарския архипелаг“

1.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 226 EО) (вж. точка 25)

2.                     Околна среда — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Директива 92/43 — Специални защитени зони — Задължения на държавите членки — Установяване на приоритети — Прилагане посредством заповед за одобрение на съответните инструменти за управление — Липса — Неприемане на необходимите за предотвратяване влошаването на състоянието на естествените местообитания и същественото обезпокояване на видовете мерки — Неизпълнение на задължения (член 4, параграф 4 и член 6, параграфи 1 и 2 от Директива 92/43 на Съвета) (вж. точки 37, 38, 48, 49, 53, 54 и 62—64 и диспозитива)

3.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Доказване на неизпълнението — Доказателствена тежест върху Комисията — Презумпции — Недопустимост (член 226 EО) (вж. точка 47)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на член 4, параграф 4 и на член 6, параграфи 1 и 2 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109) — Обекти от значение за Общността — Консервационни мерки — Макаронезийски биогеографски регион

Диспозитив

1)

Като

–        не е установило в съответствие с член 4, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна приоритетите за специалните защитени зони, съответстващи на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион, разположени на испанска територия и посочени в Решение 2002/11/ЕО на Комисията от 28 декември 2001 година за приемане на списък на обектите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион съгласно Директива 92/43, и

–        не е приело, нито приложило в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 от Директива 92/43 подходящите консервационни мерки и режим на защита, който предотвратява влошаването на състоянието на естествените местообитания и същественото обезпокояване на видовете, като гарантира правна защита на специалните защитени зони, съответстващи на посочените в Решение 2002/11 обекти, разположени на испанска територия,

Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по силата на горепосочените разпоредби на споменатата директива.

2)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

3)

Република Финландия понася направените от нея съдебни разноски.