6.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/10


Определение на Съда (пети състав) от 23 май 2011 г. (преюдициални запитвания от Tribunal de première instance de Namur — Белгия) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)/État belge — SPF Finances

(Съединени дела C-267/10 и C-268/10) (1)

(Член 6, параграф 1, ДЕС - Член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз - Държане и продажба на промишлено обработен тютюн за пушене - Национални разпоредби, с които се разрешава облагането с акциз на тютюневите изделия - Явна липса на компетентност на Съда)

2011/C 232/17

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance de Namur

Страни в главното производство

Жалбоподатели: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Ответник: État belge — SPF Finances

В присъствието на: État belge — Service public fédéral Défense

Предмет

Преюдициални запитвания — Tribunal de première instance de Namur — Тълкуване на член 6, параграф 1, първа алинея ДЕС и на член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Съвместимост с целта за закрила на човешкото здраве на национална правна уредба, позволяваща производството, вноса, рекламата и продажбата на промишлено обработен тютюн за пушене, признат за много вреден — Валидност с оглед на посочените по-горе правни норми на национални разпоредби, с които се разрешава облагането с акциз на тютюневите изделия

Диспозитив

Съдът на Европейския съюз явно няма компетентност да отговори на въпросите, поставени от tribunal de première instance de Namur (Белгия) с актове от 24 март 2010 г.


(1)  ОВ C 221, 14.8.2010 г.