26.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 26/3


Решение на Съда (голям състав) от 27 ноември 2012 г. — Италианска република/Европейска комисия, Република Литва, Република Гърция

(Дело C-566/10 P) (1)

(Обжалване - Езиков режим - Обявления за конкурси на общо основание за назначаване на администратори и асистенти - Публикуване на пълния текст на три официални езика - Език на изпитите - Избор на втория език измежду три официални езика)

2013/C 26/04

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: G. Palmieri и P. Gentili, avvocato dello Stato)

Други страна в производството: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz, подпомагани от A. Dal Ferro, avvocato), Република Литва, Република Гърция (представители: A. Samoni-Rantou, S. Vodina и G. Papagianni)

Предмет

Жалба, подадена срещу Решение на Общия съд (шести състав) от 13 септември 2010 г. по дело Италия/Комисия (съединени дела T-166/07 и T-285/07), с което Общият съд отхвърля искане за отмяна на обявленията за конкурси на общо основание EPSO/AD/94/07 (ОВ C 45 A, 2007 г., стр. 3), EPSO/AST/37/07 (ОВ C 45 A, 2007 г., стр. 15) и EPSO/AD/95/07 (ОВ C 103 A, 2007 г., стр. 7)

Диспозитив

1.

Отменя Решение на Общия съд на Европейския съюз от 13 септември 2010 г. по дело Италия/Комисия (T-166/07 и T-285/07).

2.

Отменя обявленията за конкурси на общо основание EPSO/AD/94/07 за съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на администратори (AD 5) в областта на информацията, комуникацията и медиите, EPSO/AST/37/07 за съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на асистенти (AST 3) в областта на комуникацията и информацията и EPSO/AD/95/07 за съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на администратори (AD 5) в областта на информацията (библиотечно дело/документация).

3.

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски на Италианската република и да понесе собствените си разноски за двете инстанции.

4.

Република Гърция и Република Литва понасят собствените си разноски.


(1)  ОВ C 63, 26.2.2011 г.