2.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/8


Решение на Съда (пети състав) от 10 май 2011 г. — Европейска комисия/Кралство Швеция

(Дело C-479/10) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава членка - Околна среда - Директива 1999/30/ЕО - Контрол върху замърсяването - Пределно допустими стойности на концентрациите на ПЧ10 в околния въздух)

2011/C 194/10

Език на производството: шведски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Alcover San Pedro и K. Simonsson)

Ответник: Кралство Швеция (представители: A. Falk и C. Meyer-Seitz)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на член 5, параграф 1 от Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 година относно пределно допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух (ОВ L 163, стр. 41; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 46) — Превишаване на пределно допустимите стойности на ПЧ10 в околния въздух през 2005 г., 2006 г. и 2007 г. в зони SW 2 и SW 4, а през 2005 г. и 2006 г. в зона SW 5

Диспозитив

1.

Като в периода 2005 г. — 2007 г. е превишило пределно допустимите стойности на ПЧ10 в околния въздух в зони SW 2 и SW 4, а през 2005 г. и 2006 г. — в зона SW 5, Кралство Швеция не е изпълнило задълженията си по член 5, параграф 1 от Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 година относно пределно допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух.

2.

Осъжда Кралство Швеция да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 328, 4.12.2010 г.