Определение на председателя на Общия съд от 15 декември 2009 г. — Noko Ngele/Комисия

(Дело T-390/09 R)

„Обезпечително производство — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество“

Обезпечително производство — Временни мерки — Предварително отхвърляне на главния иск — Искане, което е останало без предмет — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество (член 279 ДФЕС) (вж. точки 3 и 4)

Предмет

Искане за постановяване на временни мерки, за да се гарантира поправянето на вредата, която ищецът твърди, че е понесъл в резултат на твърдените незаконосъобразни действия на член на Комисията и на някои служители на тази институция

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по молбата за допускане на обезпечение.

2)

Ищецът понася направените от него съдебни разноски.