29.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 205/44


Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. — Wilo/СХВП (Форма на кожух на мотор)

(Дело T-253/09)

2009/C 205/80

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Wilo SE (Дортмунд, Германия) (представител: адв. G. Braun, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

да отмени Решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 30 март 2009 г. по преписка R 1184/2008-1;

да осъди Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: триизмерна марка, изобразяваща кожух на мотор на отоплителна помпа за стоки от класове 7 и 11 (заявка за регистрация № 5 805 692)

Решение на проверителя: отхвърля заявката за регистрация

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (1)), тъй като заявената марка е притежавала минималния изискуем отличителен характер.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78 2009 г., стр. 1)