Решение на Общия съд (седми състав) от 10 октомври 2012 г. — Gem-Year и Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Съвет

(Дело T-172/09)

„Дъмпинг — Внос на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай — Поддържане на жалбата от страна на общностната промишленост — Определяне на разглеждания продукт — Вреда — Статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика — Цени на основните суровини, отразяващи в значителна степен пазарните стойности — Член 2, параграф 7, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 384/96 (понастоящем член 2, параграф 7, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1225/2009“

1.                     Жалба за отмяна — Физически или юридически лица — Актове, които ги засягат пряко и лично — Регламент, с който се въвеждат антидъмпингови мита — Различни мита, наложени на редица предприятия — Допустимост по отношение на всяко предприятие, ограничена до засягащите го разпоредби на Регламента (член 230, четвърта алинея ЕО) (вж. точки 21—25)

2.                     Обща търговска политика — Защита срещу дъмпинг — Разследване — Право на преценка на Комисията — Задължение на Комисията да прекрати процедурата, когато степента на подкрепа на жалбата спадне под минималния праг от 25 % от общностното производство — Липса (член 5, параграф 4 от Регламент № 384/96 на Съвета, изменен с Регламент № 1225/2009) (вж. точка 42)

3.                     Обща търговска политика — Защита срещу дъмпинг — Разследване — Започване на процедура по разследване по жалба, подадена от или от името на производството на Общността — Представителност на поддържащото жалбата производство на Общността — Изчисляване — Метод (член 3, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент № 3924/91 на Съвета и член 5, параграф 4 от Регламент № 384/96 на Съвета, изменен с Регламент № 1225/2009) (вж. точки 44—53)

4.                     Обща търговска политика — Защита срещу дъмпинг — Разследване — Определяне на разглеждания продукт — Фактори, които могат да се вземат предвид — Правомощие за преценка на институциите — Съдебен контрол — Граници (член 1, параграф 4 от Регламент № 384/96 на Съвета, изменен с Регламент № 1225/2009) (вж. точки 58—62 и 70)

5.                     Обща търговска политика — Защита срещу дъмпинг — Вреда — Фактори, които трябва да се вземат предвид — Множество (член 3, параграфи 2 и 5 от Регламент № 384/96 на Съвета, изменен с Регламент № 1225/2009) (вж. точки 85 и 91—102)

6.                     Право на Европейския съюз — Тълкуване — Методи — Буквално, систематично, историческо и телеологично тълкуване — Вземане предвид на мотивите на разглеждания акт (вж. точки 105—107)

7.                     Обща търговска политика — Защита срещу дъмпинг — Дъмпингов марж — Определяне на нормалната стойност — Внос от страни без пазарна икономика като посочените в член 2, параграф 7, буква б) от Регламент № 384/96 — Прилагане на правилата за страните с пазарна икономика — Стриктно тълкуване (член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент № 384/96 на Съвета, изменен с Регламент № 1225/2009) (вж. точки 117—120, 125—127 и 130—132)

8.                     Съдебно производство — Въвеждане в хода на производството на нови правни основания — Условия — Ново правно основание — Понятие (член 44, параграф 1, буква в) и член 48, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд) (вж. точка 139)

9.                     Обща търговска политика — Защита срещу дъмпинг — Дъмпингов марж — Определяне на нормалната стойност — Предоставяне на статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика — Условия — Доказване в тежест на производителите — Преценка на доказателствата, които трябва да се представят от институциите — Съдебен контрол — Граници (член 2, параграф 7, букви б) и в) от Регламент № 384/96 на Съвета, изменен с Регламент № 1225/2009) (вж. точки 142—145)

Предмет

Искане за отмяна на Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета от 26 януари 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (OВ L 29, стр. 1)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd и Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd понасят, наред със собствените си съдебни разноски, и съдебните разноски, направени от Съвета на Европейския съюз и от European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.