17.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/26


Определение на Общия съд от 6 февруари 2012 г. — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Комисия

(Дело T-337/09) (1)

2012/C 80/44

Език на производството: испански

Председателят на осми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 256, 24.10.2009 г.