8.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/14


Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — SKW Stahl-Metallurgie Holding и SKW Stahl-Metallurgie/Комисия

(Дело T-384/09) (1)

(Конкуренция - Картели - Пазар на калциев карбид и магнезий за стоманената и газовата промишленост в ЕИП с изключение на Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Определяне на цените и разпределяне на пазара - Право на защита - Отговорност за неправомерното поведение - Задължение за мотивиране - Глоби - Равно третиране - Смекчаващи обстоятелства - Сътрудничество по време на административното производство - Пропорционалност - Солидарна отговорност за заплащането на глобата - Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г.)

2014/C 71/23

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Унтърнойкирхен, Германия) и SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Унтърнойкирхен) (представители: първоначално A. Birnstiel, S. Janka и S. Dierckens, адвокати, впоследствие A. Birnstiel и S. Janka)

Ответник: Европейска комисия (представители: N. von Lingen и A. Antoniadis, подпомагани от A. Böhlke, адвокат)

Встъпила страна в подкрепа на ищците: Gigaset AG (преди Arques Industries AG) (Мюнхен, Германия) (представители: C. Grave, A. Scheidtmann и B. Meyring, адвокати)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C(2009) 5791 окончателен на Комисията от 22 юли 2009 г. относно процедура по прилагането на член 81 [ЕО] и на член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/39.396 — реактиви с основа калциев карбид и магнезий за стоманената и газовата промишленост) в частта, която се отнася до жалбоподателите, и при условията на евентуалност — искане за отмяна или намаляване на размера на наложената с решението глоба на жалбоподателите.

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG и SKW Stahl-Metallurgie GmbH понасят, освен направените от тях съдебни разноски, и тези на Европейската комисия.

3.

Gigaset AG понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 297, 5.12.2009 г.