17.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/16


Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — skytron energy/СХВП (arraybox)

(Дело T-321/09) (1)

(Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „arraybox“ - Абсолютно основание за отказ - Описателен характер - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

2012/C 80/24

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: skytron energy GmbH & Co. KG (Берлин, Германия) (представители: H.J. Omsels и C. Danziger, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Schäffner)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 4 юни 2009 г. (преписка R 1680/2008-1), свързано със заявка за регистрацията на словния знак „arraybox“ като марка на Общността

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда skytron energy GmbH & Co. KG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 267, 7.11.2009 г.