7.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 267/31


Преюдициално запитване, отправено от Kammergericht Berlin (Германия) на 22 юли 2009 г. — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-279/09)

2009/C 267/54

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Kammergericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициален въпрос

На основание на член 234 ЕО на Съда на Европейските общности е изпратено преюдициално запитване със следния текст:

С оглед на обстоятелството, че като определят на национално равнище предпоставките за предоставяне на обезщетение за вреди и производствата за установяване на отговорността на държавата съгласно общностното право, държавите членки не могат да направят практически невъзможно или прекомерно трудно получаването на обезщетение в съответствие с общностните принципи за отговорността на държавата, съществуват ли съображения срещу национална правна уредба, според която за да се предяви претенция по съдебен ред е необходимо авансово да се платят разноски, а на юридическо лице, което не може да направи това авансово плащане, не следва да се предоставя правна помощ?