7.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 267/29


Преюдициално запитване, отправено на 20 юли 2009 г. от High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Дело C-276/09)

2009/C 267/52

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)

Страни в главното производство

Жалбоподател: T-Mobile (UK) Ltd

Ответник: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Преюдициални въпроси

1)

Какви са характеристиките на освободена услуга, която „има за последица прехвърлянето на средства и води до промени в правното и финанасовото положение“?

По-специално:

а)

Прилага ли се освобождаването спрямо услуги, които иначе не би трябвало да се предоставят от никоя от финансовите институции, които (i) дебитират една сметка, (ii) извършват съответно кредитиране на друга сметка или (iii) извършват междинна операция между (i) или (ii)?

б)

Прилага ли се освобождаването спрямо услуги, които не включват извършването на действия по дебитиране на една сметка и съответното кредитиране на друга сметка, но които — когато се стигне до прехвърляне на средства — впоследствие могат да се разглеждат като основание за това прехвърляне?

2)

Прилага ли се предвиденото в член 13, Б, буква г), точка 3 от Шеста директива (1) освобождаване на „сделките, засягащи плащания [или] преводи“ спрямо услуги по получаване и обработване на плащания чрез кредитни или дебитни карти, като осъществяваните от данъчнозадълженото лице в настоящото дело? Попадат ли тези услуги в обхвата на член 13, Б, буква г), точка 3 по-специално, когато прехвърлянето в края на всеки ден на електронни документи за плащане от данъчнозадълженото лице води автоматично до дебитиране на сметката на клиента и кредитиране на сметката на данъчнозадълженото лице?

3)

Зависи ли отговорът на втория въпрос от това дали самото данъчнозадължено лице получава кодовете за разрешаване на последващо прехвърляне или ги получава посредством своята придобиваща банка?

4)

Прилага ли се предвиденото в член 13, Б, буква г), точка 1 от Шеста директива освобождаване на „договарянето на кредит“ спрямо услуги като предлаганите от данъчнозадълженото лице в настоящото дело по отношение на плащанията с кредитна карта, когато в резултат на тези услуги сметката по кредитната карта на клиента е дебитирана с допълнителни кредити?

5)

Прилага ли се освобождаването на „сделките, засягащи плащания [или] преводи“ спрямо услуги по приемане и обработване на плащания, направени чрез представители—трети страни, като услугите в настоящото дело, предлагани от данъчнозадълженото лице посредством пощенска служба и терминал за плащане (PayPoint)?

6)

Прилага ли се освобождаването на „сделките, засягащи плащания [или] преводи“ спрямо услуги по получаване и обработване на плащания, направени с чек, изпратен на данъчнозадълженото лице или на неговия представител, които плащания трябва да се обработят от данъчнозадълженото лице и неговата банка?

7)

Прилага ли се освобождаването на „сделките, засягащи плащания [или] преводи“ спрямо услуги като предлаганите в настоящото дело от данъчнозадължено лице, състоящи се в приемане и обработване на плащания, направени на банково гише за кредитиране, чрез системата за банкиране, на банковата сметка на данъчнозадълженото лице?

8)

Какви конкретни фактори трябва да се вземат предвид когато се решава дали представлява отделна доставка на услуга за целите на ДДС такса (като таксата за обработване на плащането в настоящото дело), която се прилага от данъчнозадължено лице спрямо неговия клиент по отношение на избора на клиента да плати на данъчнозадълженото лице като използва конкретен метод за плащане, който е индивидуално определен в договорния документ и е посочен като отделен пункт в издадените на клиентите фактури?


(1)  Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1)