18.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 167/3


Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Испания) на 28 април 2009 г. — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe и др. и Ministerio Fiscal

(Дело C-151/09)

2009/C 167/05

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Страни в главното производство

Ищец: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Ответници: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe и др. и Ministerio Fiscal

Преюдициален въпрос

Изпълнено ли е изискването за запазване на самостоятелност, посочено в член 6, параграф 1 от Директива 2001/23/ЕО (1) от 12 март 2001 година, при фактическа обстановка (като тази по главното производство), при която след като общински съвет отнема различни концесии за обществени услуги работниците и служителите, съставляващи персонала на отделните предприятия, които до този момент са били концесионери, преминават към посочената общинска администрация и стават част от нейния персонал, като същите работници и служители (без изключение) продължават да заемат същите длъжности и да изпълняват същите функции както преди отнемането на концесиите, на същите работни места и със същите преки ръководители (горестоящи в йерархията), без съществени промени в условията на труд и единствената разлика е, че сега техните най-висши ръководители (стоящи над посочените преки ръководители) са съответните общински представители (общински съветници или кмет)?


(1)  Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 20)