20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/33


Иск, предявен на 27 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

(Дело C-149/09)

2009/C 141/60

Език на производството:френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: P. Dejmek и J. Sénéchal)

Ответник: Великото херцогство Люксембург

Искания на ищеца

Да се установи, че като не е приело законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2006/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година за изменение на Директива 77/91/ЕИО на Съвета по отношение на учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал (1), или във всички случаи — като не е уведомило Комисията за посочените разпоредби, Великото херцогство Люксембург не е изпълнило задълженията си по тази директива;

Да се осъди Великото херцогство Люксембург да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директива 2006/68/ЕО е изтекъл на 15 април 2008 г. Към датата на предявяване на настоящия иск обаче ответникът все още не е взел необходимите мерки за транспониране на директивата или във всички случаи — не е уведомил Комисията за тях.


(1)  ОВ L 264, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 150.