Решение на Съда (пети състав) от 20 май 2010 г. — Комисия/Испания

(Дело C‑158/09)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2003/88/EО — Организация на работното време — Неграждански персонал на публичната администрация — Липса на транспониране в предвидения срок“

Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 226 EО; Директива 2003/88 на Европейския парламент и на Съвета) (вж. точки 7—10)

Предмет

Неизпълнение на задължение от държава членка — Нарушение на член 1, параграф 3 от Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, стp. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3) и на член 18, буква a) от Директива 93/104/EО на Съвета от 23 ноември 1993 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 307, стp. 18), запазен от член 27, параграф 1 от Директива 2003/88 във връзка с приложение I, част Б от същата директива — Неграждански персонал на публичните администрации

Диспозитив

1)

Като не е приело в предвидения срок всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време, що се отнася до негражданския персонал на публичните администрации, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 1, параграф 3 от посочената директива.

2)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.