Keywords
Summary

Keywords

Гражданство на Европейския съюз — Разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз — Действие по отношение на лицата — Малолетен гражданин на държава членка, който никога не е упражнявал правото си на свободно движение — Включване

(член 20 ДФЕС)

Summary

Член 20 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държава членка, от една страна, да откаже на гражданин на трета държава, който поема издръжката на малките си деца, граждани на Съюза, правото на пребиваване в държавата членка, където последните пребивават и чиито граждани са, и от друга страна, да откаже да предостави на посочения гражданин на трета държава разрешително за работа, тъй като такива решения биха лишили споменатите деца от възможността действително да се ползват от най-съществената част от правата, свързани със статута им на граждани на Съюза.

Всъщност статутът на гражданин на Съюза е предвиден да бъде основният статут на гражданите на държавите членки. Вследствие на такъв отказ да се предостави право на пребиваване обаче споменатите деца, граждани на Съюза, би трябвало да напуснат територията на Съюза, за да придружат родителите си. По същия начин, ако на такова лице не се предостави разрешително за работа, съществува опасност то да не разполага със средствата, необходими за задоволяване на собствените му нужди и на нуждите на неговото семейство, вследствие на което децата му, граждани на Съюза, също би трябвало да напуснат територията на Съюза. При такива условия споменатите граждани на Съюза фактически няма да имат възможност да упражняват най-съществената част от правата, които статутът им на граждани на Съюза им предоставя.

(вж. точки 41, 44, 45 и диспозитива)