26.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 63/4


Решение на Съда (втори състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

(Дело C-208/09) (1)

(Европейско гражданство - Свобода на движение и на пребиваване в държавите членки - Закон с конституционен ранг на държава членка, с който се забраняват благородническите титли и привилегии в тази държава - Фамилно име, което пълнолетен гражданин на тази държава е получил поради осиновяване в друга държава членка, в която пребивава - Благородническа титла и частица, които са част от фамилно име - Вписване от органите на първата държава членка в регистъра за гражданско състояние - Служебна поправка в актовете за гражданско състояние - Премахване на благородническата титла и частица)

2011/C 63/06

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Ответник: Landeshauptmann von Wien

Предмет

Преюдициално запитване — Verwaltungsgerichtshof — Тълкуване на член 18 ЕО — Закон с конституционен ранг на държава членка, с който се премахват благородническите титли и привилегии в тази държава и се забранява на гражданите да носят чуждестранни благороднически титли — Отказ на органите на тази държава членка да впишат в акта за раждане благородническа титла и частица, които са част от фамилно име, което пълнолетен гражданин на тази държава е получил в друга държава членка, в която пребивава, поради осиновяването му от гражданин на последната държава

Диспозитив

Член 21 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска при обстоятелства като тези по главното производство органите на държава членка да откажат да признаят всички части на фамилното име на гражданин на тази държава членка, определено в друга държава членка, в която въпросният гражданин пребивава, при осиновяването му като пълнолетно лице от гражданин на втората държава членка, когато фамилното име включва благородническа титла, която е недопустима в първата държава членка съгласно конституционното ѝ право, след като приетите от органите в този контекст мерки са обосновани по съображения за обществен ред, тоест са необходими за защита на интересите, които целят да гарантират, и са пропорционални на следваната легитимна цел.


(1)  ОВ C 193, 15.8.2009 г.